REGULAMIN

Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkowe

•    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Pływackiej "GoldSwim" jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia zajęć oraz opłacenie zajęć.
•    Płatność dokonywana jest z góry za karnet-cykl 10 zajęć.
•    Opłatę za karnet uiszcza się przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
•    Opłacony karnet jest do wykorzystania w ciągu 12 kolejnych tygodni.
•    Dwu-krotnie w trakcie cyklu można zajęcia odwołać, po uprzedniej informacji telefonicznej bądź mailowej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
•    Zajęcia odwołane przechodzą na kolejny tydzień lub można je odrobić w inny dzień w którym odbywają się zajęcia po uprzednim poinformowaniu trenera.
•    Zajęcia niewykorzystane lub nieodwołane "nie przechodzą" na następny cykl, nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty.
•    Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój kąpielowy.
•    Na teren pływalni wchodzić należy tylko w klapkach lub na boso.
•    Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.
•    Za uczniów Szkółki Pływackiej "GoldSwim" przed zajęciami i po zajęciach odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
•    Wszystkich uczniów Szkółki Pływackiej "GoldSwim" obowiązuje regulamin wywieszony na obiekcie pływalni.
•    Szkółka Pływacka "GoldSwim" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni.
•    Szkółka Pływacka "GoldSwim" zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od instruktora np. za awarie na pływalni.Ewentualne przerwy w zajęciach lub odwołane zajęcia będą przekładane na inny termin.
•    Wykupienie karnetu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Szkółki.
    
Regulamin obowiązuje z dniem 1 września 2017 do odwołania.

Copyright © 2017 Mateusz Janik GoldSwim. All Rights Reserved. Designed By © Landata | Powered by Joomla!

Wyszukiwanie

Facebook