Regulamin

Szkółka Pływania GoldSwim prowadzi zajęcia z zakresu nauki i doskonalenia pływania dladzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w wybrane dni i godziny i trwają przez 45 minut.

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Pływania GoldSwim jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia zajęć.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zobowiązanie do uczęszczania na zajęcia w danym semestrze oraz wyrażenie zgody na opłacenie karnetu semestralnego zgodnie z obowiązującym cennikiem (cennik dostępny na stronie www.goldswim.pl )
 • Płatność za karnet semestralny uiszczana jest miesięcznie (ilość zajęć w danym miesiącu pomnożona przez cenę zajęć )
 • Płatności można dokonywać na wskazany rachunek bankowy:

  Pływalnia Kosakowo:
  Poniedziałki, wtorki, środy, piątki: 28 1140 2004 0000 3002 8425 3412 mBank
  Czwartki, soboty: 11 1140 2004 0000 3802 8425 4878 mBank

  Pływalnia Chylonia:
  Wtorki, czwartki: 11 1140 2004 0000 3802 8425 4878 mBank

  Pływalnia SP 39:
  Poniedziałki, piątki, soboty: 70 1600 1462 1830 3004 3000 0001 BNP PARIPAS

  Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności.
 • Opłatę za zajęcia uiszcza do 5 dnia miesiąca.
 • Opłacony karnet obowiązuje w danym semestrze.
 • 3 krotnie w trakcie semestru zajęcia odwołane można odrobić
 • Odwoływanie zajęć odbywa się wyłącznie poprzez zgłoszenie nieobecności w aplikacji systemu ActiveNow z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem
 • Zajęcia odwołane można odrobić w inny dzień tylko po wcześniejszym zapisaniu się w systemie ActiveNow na odrobienie zajęć na konkretny dzień i godzinę.
 • Zajęcia niewykorzystane lub nie odwołane "nie przechodzą" na następny semestr / nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty
 • Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój kąpielowy
 • Na teren pływalni wchodzić należy tylko w klapkach lub na boso
 • Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków
 • Za uczniów Szkółki Pływania GoldSwim przed zajęciami i po zajęciach odpowiadają rodzice lub opiekunowie
 • Wszystkich uczniów Szkółki Pływania GoldSwim obowiązuje regulamin wywieszony na obiekcie pływalni
 • Szkółka Pływania GoldSwim nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni
 • Szkółka Pływania GoldSwim zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niej np. za awarie na pływalni. Ewentualne przerwy w zajęciach lub odwołane zajęcia z przyczyn niezależnych będą przekładane na inny termin lub będą do wykorzystania w przyszłym semestrze
 • Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
 • Rezygnacja z kursu następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej wysłane na adres poczty elektronicznej: kontakt@goldswim.pl
 • W celu prawidłowego korzystania ze strony i innych oferowanych przez usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  posiadanie dostępu do sieci Internet;
  posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  posiadanie aktywnego konta e-mail.
  Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 • Uczestnik kursu/Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkółki Pływania GoldSwim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Szkółka Pływania GoldSwim informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkółka Pływania GoldSwim
 • Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Szkółka Goldswim

Nauka pływania wpływa na kształtowanie prawidłowej postawy dzieci i młodzieży oraz jest świetną formą na zaszczepienie u dzieci bakcyla sportowego. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć oraz zadowolenie uczniów.

Popularne

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ